Vad som är viktigt att känna till

Vi har en åldergräns på 20 år för boende på Kristianopel Resort. Det gäller dock ej barnfamilj.

Nedan har vi spaltat ner sådant som är viktigt att känna till när man bor hos oss. Du får i regel disponera stugan från kl. 15.00 ankomstdagen till kl. 11.00 avresedagen. För campingtomt gäller ut-cehckning kl 12.00 och incheckning 14.00. Vid händelse som ligger utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att flytta dig till likvärdigt boende.

När blir min bokning bindande?
Både Du och vi är bundna till bokningen så snart vi bekräftat den och Du betalat handpenning, då sådan skall erläggas, eller i övriga fall erlagt hela hyran.

När skall jag betala?

När du bokat din tomten kommer inom 1 vecka en faktura till din mail. Vid bokning 40 dagar innan ankomst har du minst en månad på dig att betala, se datum och belopp faktura. Vid bokning närmre än 30 dagar innan ankomst ska faktura betalas omgående.
Du kan även boka på vår hemsida och då betala din bokning direkt med kort.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du, när betalning ska erläggas, inte betalar i tid avbokar vi din beställning. Om Du inte betalar i rätt tid ser vi det som en avbokning från Din sida och då träder avbokningsreglerna i kraft. Vill du avboka din bokning ber vi dig snarast meddela oss detta.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Om Du inte har tecknat något avbeställningsskydd sker ingen återbetalning. Avbeställningsskyddet måste beställas vid bokningstillfället och träder i kraft 30 dagar före ankomst. Skyddet innebär att Du kan avboka fram till och med dagen före ankomst och få hyran, med avdrag för avbeställningsskyddet och en administrationskostnad (500:-), återbetald i följande fall: Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbar Dig själv, maka, sambo, familj eller medresenär, inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret. Om det inträffar någon allvarlig händelse utanför Din kontroll som Du inte kunnat förutse när Du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din bokning, tex omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad. Du måste kunna styrka Ditt förhinder med intyg från tex läkare, myndighet eller försäkringsbolag.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller stugan/campingtomten vid rätt tidpunkt och inte heller kan erbjuda Dig likvärdigt hyresobjekt, har Du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då återbetala allt det Du har betalat till oss. Istället för att säga upp avtalet kan Du begära att vi sätter ner hyran. Om Du har klagomål skall dessa framföras till oss snarast möjligt. Fel, som uppstår under Din vistelse, bör Du anmäla omgående så att vi kan rätta till dem.

Vad har jag för skyldigheter?

Du ansvarar för att läsa igenom din bokningsbekräftelse och säkerställa att datum och objektnummer stämmer. Du måste vårda stugan/campingtomten väl och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan och dess inventarier/campingtomten genom att Du eller någon i Ditt sällskap varit vårdslös. Du ansvarar också för att alla som bor eller befinner sig på din plats/stuga följer campingens ordningsregler vad gäller tystnad m.m. Bryter du mot ordningsreglerna har vi rätt att ta ut en störningsavgift som motsvarar de kostnader vi pålagts i samband med detta.

Du får inte använda stugan/campingtomten till något annat än vad som avtalats vid bokningen. Ej heller låta fler personer övernatta än vad som uppgivits vid bokningstillfället. Du måste städa stugan enligt instruktion. Om Du inte gör detta kommer städning att utföras på Din bekostnad. (Avresestädning kan beställas i receptionen dock senast en vecka innan avresa.)

Naturkatastrofer, krig, strejk m.m.

Både Du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/campingtomten ej kan tillhandahållas pga naturkatastrof, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförsel, eldsvåda eller liknande händelser som varken Du eller vi kan förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att återbetala Dig, med avdrag för den nytta Du kan ha haft av stugan/campingtomten.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd Dig till oss med eventuella klagomål. Tänk på att Dina möjligheter att få rättelse kan minska om Du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan Du vända dig till ARN.

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar, tryckfel och ändringar som till dagens datum ännu inte är kända.